آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۹ - شماره ۷۳ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۷/۲۶ ۱۰
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۲۴ ۶
Journal of Pediatrics Review
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ۸
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۸
Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۷/۶ ۱۳۹۸/۷/۷ ۸
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۰ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۸
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ۱۱
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۶
Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۸ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۴/۲۹ ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۲۹ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۱۴ ۸
Practice in Clinical Psychology
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۸
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۶
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۶
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۶ ۱
Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۷ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۵/۲۹ ۱۲
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۹ - شماره ۷۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۹
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۵/۱۶ ۹
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۰
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۵/۷ ۶
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۵/۲ ۸
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۵/۲ ۸
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۲
Physical Treatments
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷
Journal of Pediatrics Review
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۳
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۷۲/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۷
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۷۳/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۷
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۷۳/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۱۰
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۷۳/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ۵
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۳
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۷۳/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۷۴/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۷
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۷۵/۴/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ۵
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۷۵/۸/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۳ ۱
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۲
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۲
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۹
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۶
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۷۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۲
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۴/۴ ۹
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۴/۳ ۹
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۰
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۶
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۸۰/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۴
Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۸ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۶
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ۵
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
دوره ۹ - شماره ۲ (Spring) ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۳
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |