آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۲
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
روانشناسی معاصر contemporary psychology
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲ ۷
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲ ۸
Physical Treatments
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱ ۷
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۸
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۸
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۰
Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۱۲
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۱۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱ ۸
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۸
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۶
Practice in Clinical Psychology
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۸
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۲۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۶ ۸
Physical Treatments
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۴ ۷
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۱۰
Journal of Pediatrics Review
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۷
روانشناسی معاصر contemporary psychology
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۷
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۷ ۸
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۹ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۸
Anatomical Sciences Journal
دوره ۱۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۷
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
مقررات ایمنی Immunoregulation
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۸
Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۱۲
Physical Treatments
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۱۳ ۷
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۱۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۸
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۶
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۸ - شماره ۶۹ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ۸
Practice in Clinical Psychology
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۹ ۷
Physical Treatments
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۶/۲۸ ۱۲
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۸
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ۸
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۶/۱۴ ۵
سیاست های راهبردی و کلان
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱
Anatomical Sciences Journal
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۶/۷ ۶
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۷ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۳۱ ۸
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۱۰
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ۷
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۵
Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۵
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۶
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۳
Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۲
سیاست های راهبردی و کلان
دوره ۵ - شماره ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۸ ۸
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۵ ۱۰
Practice in Clinical Psychology
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۴ ۸
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |