سامانه نشریات نگاه- فرایند مدیریت نشریات علمی
فرایند مدیریت نشریات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

فرآیند مدیریت نشریات علمی در موسسه نگاه مشرق میانه به شرح زیر است. این فرآیند، روند تصمیم‌گیری و نهایی‌سازی یک مقاله را از دریافت تا پذیرش و انتشار آن با مشارکت دبیران محترم نشریات (دبیر) و دستیاران مدیریت اجرایی در موسسه )مدیر) ارائه می‌نماید. 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.159.94.fa
برگشت به اصل مطلب