سامانه نشریات نگاه- ویراستاری ادبی انگلیسی و فارسی
ویراستاری ادبی انگلیسی و فارسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/12 | 

این نوع ویرایش بر رفع خطاهای دستوری، اصلاح انحراف از زبان معیار، زدودن ابهام و تعقید برای رسیدن به روشنی و سلاست بیان، حذف تعبیرهای غیرعلمی و همچنین از میان برداشتن ناهمواری‌ها و ناهماهنگی‌های سَبکی تأکید دارد. در ویرایش ادبی همواره تلاش می‌گردد تا این سبک نگارش نویسنده حفظ شود؛ این نوع از ویرایش در حوزه‌های زیر صورت می‌گیرد. 

  • رفع خطاهای دستوری
  • اعمال قواعد کاربرد نشانه‌های فصل و وصل
  • اصلاح انحراف از زبان علمی
  • زدودن ابهام
  • رفع ناهمواری‌های سبک نگارش
  • اطمینان از شیوایی و رسایی متن
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات نگاه:
http://journal.umsha.ac.ir/find.php?item=7.165.99.fa
برگشت به اصل مطلب