فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 192 1400/5/4
2 2251-8460 2252-0112 Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery 519 1399/10/27
3 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 986 1399/10/27
4 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 39 1399/8/10
5 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 179 1399/8/10
6 2588-6304 2588-6304 Function and Disability Journal Function and Disability Journal 0 1399/8/10
7 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 652 1398/2/15
8 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 89 1398/2/15
9 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 213 1398/2/15
10 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 876 1398/2/8
11 2588-5200 2588-6088 مقررات ایمنی Immunoregulation 30 1397/10/8
12 2588-5375 2588-5375 International Journal of Biomedicine and Public Health International Journal of Biomedicine and Public Health 40 1397/10/8
13 2538-3876 2538-3876 Journal of Sustainable Rural Development. Journal of Sustainable Rural Development. 20 1397/10/8
14 2008-9317 - طب ورزشی 144 1397/1/26
15 2322-4398 2322-4401 Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review 182 1396/11/2
16 2008-2576 2008-2584 Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation 549 1396/8/20
17 - 2423-480X Auditory and Vestibular Research Auditory and Vestibular Research 426 1396/8/20
18 2423-5822 - Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology 275 1396/8/15
19 2423-5830 - Physical Treatments Physical Treatments 273 1396/8/15
20 2476-4132 2476-4132 Journal of Client-Centered Nursing Care Journal of Client-Centered Nursing Care 158 1396/8/15
21 1735-3602 1735-3610 Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal 631 1396/8/15
22 - 2345-4210 Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly 212 1396/8/15
23 2008-126X 2228-7442 Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience 620 1396/8/15
24 1728-6158 1728-6158 Anatomical Sciences Journal Anatomical Sciences Journal 416 1396/8/15
25 2008-7373 2008-7373 پژوهش های روستایی Journal of Rural Research 543 1396/8/15
26 2345-2544 2345-2552 سیاست های راهبردی و کلان 202 1396/7/26
27 2423-6497 2423-6829 Iranian Journal of Neurosurgery Iranian Journal of Neurosurgery 69 1396/7/8
28 2538-5038 2538-4929 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 339 1396/6/15
29 2383-4307 2423-4818 Caspian Journal of Neurological Sciences Caspian Journal of Neurological Sciences 140 1396/6/12
30 2423-4486 2423-4494 Pharmaceutical and Biomedical Research Pharmaceutical and Biomedical Research 150 1396/6/12
31 2538-2683 2538-2691 Case Reports in Clinical Practice Case Reports in Clinical Practice 61 1396/6/5
32 2423-5903 2538-4473 Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 86 1396/6/5
33 2322-1348 2322-133X Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine 189 1396/5/30
34 1561-3666 2423-5814 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 1354 1396/1/1
35 1735-1855 2252-0805 افق دانش Quarterly of Horizon of Medical Sciences 649 1396/1/1
36 2008-2967 2251-9459 Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology 437 1396/1/1
37 2228-5091 2228-7094 طب مکمل Complementary Medicine Journal 277 1396/1/1
38 2423-5717 - Journal of Research and Health Journal of Research and Health 551 1396/1/1
39 2251-7847 2251-7839 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery 198 1396/1/1
40 2322-4703 2345-6884 مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery 213 1396/1/1
41 1735-8191 - رفاه‌اجتماعی‌ 939 1396/1/1
42 - - فصلنامه بیومکانیک ورزشی Journal of sport biomechanics 166 1396/1/1
برگشت به فهرست