فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2538-6247 2538-6247 آرشیو توانبخشی Journal of Rehabilitation 900 1401/12/21
2 2717-3887 - Annals of Bariatric Surgery Annals of Bariatric Surgery 213 1401/9/29
3 2423-8171 - Caspian Journal of Health Research Caspian Journal of Health Research 0 1401/9/29
4 2423-5156 - The Judishapur Journal of Oncology The Judishapur Journal of Oncology 0 1401/9/23
5 1561-3666 2423-5814 Journal of Inflammatory Diseases Journal of Inflammatory Diseases 1366 1401/9/23
6 1735-1855 2252-0805 طب داخلی روز Internal Medicine Today 663 1401/9/23
7 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 198 1400/5/4
8 2251-8460 2252-0112 Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery 520 1399/10/27
9 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 1009 1399/10/27
10 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 80 1399/8/10
11 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 255 1399/8/10
12 2588-6304 2588-6304 Function and Disability Journal Function and Disability Journal 106 1399/8/10
13 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 700 1398/2/15
14 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 89 1398/2/15
15 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 222 1398/2/15
16 2588-5200 2588-6088 مقررات ایمنی Immunoregulation 30 1397/10/8
17 2588-5375 2588-5375 International Journal of Biomedicine and Public Health International Journal of Biomedicine and Public Health 40 1397/10/8
18 2538-3876 2538-3876 Journal of Sustainable Rural Development. Journal of Sustainable Rural Development. 20 1397/10/8
19 2008-9317 - طب ورزشی 182 1397/1/26
20 2322-4398 2322-4401 Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review 212 1396/11/2
21 2008-2576 2008-2584 Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation 593 1396/8/20
22 - 2423-480X Auditory and Vestibular Research Auditory and Vestibular Research 468 1396/8/20
23 2423-5822 - Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology 305 1396/8/15
24 2423-5830 - Physical Treatments Physical Treatments 279 1396/8/15
25 2476-4132 2476-4132 Journal of Client-Centered Nursing Care Journal of Client-Centered Nursing Care 175 1396/8/15
26 1735-3602 1735-3610 Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal 683 1396/8/15
27 - 2345-4210 Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly 245 1396/8/15
28 2008-126X 2228-7442 Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience 700 1396/8/15
29 1728-6158 1728-6158 Anatomical Sciences Journal Anatomical Sciences Journal 416 1396/8/15
30 2008-7373 2008-7373 پژوهش های روستایی Journal of Rural Research 697 1396/8/15
31 2345-2544 2345-2552 سیاست های راهبردی و کلان 202 1396/7/26
32 2423-6497 2423-6829 Iranian Journal of Neurosurgery Iranian Journal of Neurosurgery 142 1396/7/8
33 2538-5038 2538-4929 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 339 1396/6/15
34 2383-4307 2423-4818 Caspian Journal of Neurological Sciences Caspian Journal of Neurological Sciences 153 1396/6/12
35 2423-4486 2423-4494 Pharmaceutical and Biomedical Research Pharmaceutical and Biomedical Research 165 1396/6/12
36 2538-2683 2538-2691 Case Reports in Clinical Practice Case Reports in Clinical Practice 221 1396/6/5
37 2423-5903 2538-4473 Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 86 1396/6/5
38 2322-1348 2322-133X Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine 190 1396/5/30
39 2008-2967 2251-9459 Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology 461 1396/1/1
40 2228-5091 2228-7094 طب مکمل Complementary Medicine Journal 292 1396/1/1
41 2423-5717 - Journal of Research and Health Journal of Research and Health 600 1396/1/1
42 2251-7847 2251-7839 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery 206 1396/1/1
43 2322-4703 2345-6884 مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery 213 1396/1/1
44 1735-8191 - رفاه‌اجتماعی‌ 978 1396/1/1
45 - - فصلنامه بیومکانیک ورزشی Journal of sport biomechanics 173 1396/1/1
برگشت به فهرست