آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/11/12 1399/4/17 ۱۰
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۹ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/9 ۱
فصلنامه بیومکانیک ورزشی Journal of sport biomechanics
دوره ۵ - شماره ۲ 1398/6/10 1399/4/2 ۶
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/2 ۱۲
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1399/4/1 1399/4/2 ۹
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/2 ۸
Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1398/11/8 1399/3/9 ۷
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ 1398/10/11 1399/3/5 ۹
Auditory and Vestibular Research Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1399/1/26 1399/2/13 ۸
Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review
دوره ۸ - شماره ۳ 1399/4/11 1399/2/3 ۸
Journal of Research and Health Journal of Research and Health
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/1/30 ۸
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۵ - شماره ۱ 1398/7/9 1399/1/21 ۷
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/1/19 ۶
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۶ 1398/10/11 1399/1/19 ۵
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳۰ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/1/11 ۸
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۸ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/1/8 ۱
Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/1/1 ۴
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/1/1 ۲
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/11/12 1398/12/29 ۸
Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1398/12/11 1398/12/29 ۱۲
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1398/11/12 1398/12/28 ۱۲
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۹ - شماره ۳۲ 1398/6/10 1398/12/27 ۱۰
Physical Treatments Physical Treatments
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1398/10/11 1398/12/27 ۱
Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1398/7/9 1398/12/27 ۷
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۵ - شماره ۴ 1398/9/10 1398/12/10 ۷
روانشناسی معاصر Contemporary Psychology
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1398/5/10 1398/12/5 ۸
افق دانش Quarterly of Horizon of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۱ 1398/9/10 1398/12/4 ۱
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/8/20 1398/12/1 ۲
Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1398/11/30 1398/12/1 ۷
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۶ 1398/8/10 1398/11/30 ۱۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۵ 1398/10/11 1398/11/17 ۸
Auditory and Vestibular Research Auditory and Vestibular Research
دوره ۲۹ - شماره ۱ 1398/10/23 1398/11/16 ۹
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۸ - شماره ۳ 1398/9/10 1398/11/15 ۴
دوره ۲۲ - شماره ۵ 1398/8/10 1398/11/10 ۱۲
دوره ۸ - شماره ۱ 1398/11/12 1398/11/10 ۳
Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine
دوره ۸ - شماره ۱ 1398/11/12 1398/11/9 ۳
Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1398/1/12 1398/10/29 ۴
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۹ - شماره ۷۴ 1398/8/10 1398/10/28 ۲
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۸ - شماره ۲ 1398/5/10 1398/10/24 ۱
Physical Treatments Physical Treatments
دوره ۹ - شماره ۴ 1398/7/9 1398/10/24 ۱
دوره ۱ - شماره ۱ 1394/6/10 1398/10/18 ۶
دوره ۱ - شماره ۲ 1394/9/10 1398/10/18 ۶
دوره ۱ - شماره ۳ 1394/12/11 1398/10/18 ۶
دوره ۲ - شماره ۱ 1395/3/12 1398/10/18 ۶
دوره ۲ - شماره ۲ 1395/6/11 1398/10/18 ۶
دوره ۲ - شماره ۳ 1395/9/11 1398/10/18 ۶
دوره ۲ - شماره ۴ 1395/12/11 1398/10/18 ۶
دوره ۳ - شماره ۱ 1396/3/11 1398/10/18 ۵
دوره ۳ - شماره ۲ 1396/6/10 1398/10/18 ۶
دوره ۳ - شماره ۳ 1396/9/10 1398/10/18 ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۱۱ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |